Mô hình hóa dữ liệu, lập chỉ mục và cấu trúc dữ liệu nghề nghiệp.

JANZZ.technology có chuyên môn sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ các các công ty, tổ chức và cơ quan chính phủ (ví dụ: Trung tâm Dịch vụ công về Việc làm PES) trong việc mô hình hóa và lập chỉ mục dữ liệu đa hướng, phức tạp thuộc các lĩnh vực mô tả công việc, kỹ năng và trình độ.

hình hóa dữ liệu

JANZZ.technology cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ như:

 • Phân tích và đánh giá dữ liệu nội bộ hoặc hệ thống phân loại của khách hàng (kiểm tra phân loại, từ điển đồng nghĩa và bản thể học)
 • Mô hình hóa các biểu đồ tri thức toàn diện, từ điển đồng nghĩa và phân loại dữ liệu liên quan đến công việc
 • Lập mô hình thủ công, bao gốm cả các ký hiệu thông tục
 • Kinh nghiệm sử dụng một số lượng lớn các công cụ mô hình hóa và các định dạng phổ biến nhất
 • Mô hình hóa theo yêu cầu cụ thể của khách hàng (ví dụ: theo ngôn ngữ cụ thể) và các giải pháp phù hợp cho phân loại và bản thể luận/biểu đồ tri thức của dữ liệu liên quan đến công việc (trên cơ sở dự án)

Lập chỉ mục

JANZZ.technology cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ như:

 • Lập chỉ mục khách quan, có thể tái tạo và tự động
 • Lập chỉ mục dựa trên kiến thức nền tảng và ngữ cảnh
 • Tạo các thẻ cụ thể
 • Tự động nhận dạng và lập bản đồ các hệ thống phân loại hiện có
 • Lập bản đồ các ngôn ngữ được coi là khái niệm
 • Đánh giá việc áp dụng các ngôn ngữ, thuật ngữ đang thực tế sử dụng
 • Xử lý, xử lý từ đồng nghĩa, từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành cụ thể, v.v.

JANZZ.technology cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến việc xây dựng hoặc tích hợp các nguyên tắc phân loại nội bộ (cá nhân) và biểu đồ tri thức về dữ liệu liên quan đến công việc trong JANZZon! Cùng với bạn, chúng tôi cũng có thể đánh giá xem liệu các nguyên tắc phân loại hiện có có thể được tích hợp vào JANZZon! hay không trong khuôn khổ kiểm toán có hệ thống.

Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trong các lĩnh vực như lập chỉ mục ngữ nghĩa có thể phải tuân theo thỏa thuận cấp phép hoặc theo giờ, tùy thuộc vào số lượng tài liệu cần soạn thảo và kiến thức nền tảng cần thiết. Hãy liên hệ với JANZZ.technology qua email hoặc qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi để biết thêm thông tin về chi phí và các ưu đãi khác.